Giambattista Varesco

Librettist


More about Giambattista Varesco