Artaxerxes

Opera

Writers: Thomas Arne Pietro Metastasio

Video


Artaxerxes guide sections